Wholesale Banking

Wholesale Banking

Rok 2018

ING Bank N.V. pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojej pobočky ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky na základe bankového povolenia udeleného ING Bank N.V. v Holandsku. Súvaha a Výkaz ziskov a strát pobočky (bez vnútropodnikových plnení) sú konsolidované v rámci Výročnej správy ING Bank N.V. a ING Group (pre viac informácií viď www.ing.com). ING Bank N.V. zostavuje účtovnú závierku podľa pravidiel IFRS, preto požadované zverejnenie rozdielov pravidiel nie je potrebné.

Informácie o činnosti k 31.12.2018

Výročná správa ING Bank N.V. za rok 2018 v anglickom jazyku

Výročná správa ING Bank N.V. za rok 2018 v slovenskom jazyku 

ING Bank N.V. zverejňuje Výročnú správu za rok 2018 v anglickom jazyku. V prípade rozdielov medzi anglickou verziou Výročnej správy ING Bank N.V. za rok 2018 a jej prekladom do slovenského jazyka uverejneným ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky v tomto dokumente, je záväznou anglická verzia Výročnej správy ING Bank N.V. za rok 2018.